Všeobecné obchodné podmienky

1. Úvodné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) sa vzťahujú na právne vzťahy medzi spoločnosťou RM ASSET SK s. r. o., so sídlom Laurinská 2, 811 01 Bratislava, Slovenská republika, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Bratislava I, odd.: Sro, vložka č.:72189/B, IČO: 46131884, DIČ: 2023241176, telefónne číslo: +421911869423, email: ukazmi@akousetritpeniaze.sk (ďalej len „my“) a Vami, ako kupujúcim (ďalej len „Vy“) vznikajúce v súvislosti s objednávkou tovaru z našej ponuky v internetovom obchode na adrese http://www.ebook.akousetritpeniaze.sk/ (ďalej len „Internetový obchod“) a sú neoddeliteľnou súčasťou každej kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi nami a Vami (ďalej len „Kúpna zmluva“), pokiaľ sa spoločne výslovne nedohodneme na odchylnej úprave (my a Vy ďalej spoločne tiež ako „Zmluvné strany“). Tieto VOP sa na Vás primerane aplikujú aj v prípade, že nie ste kupujúcim, ale len návštevníkom Internetového obchodu.

1.2. Tieto VOP sa použijú aj na uzatváranie všetkých Kúpnych zmlúv realizovaných na diaľku medzi nami a Vami.

1.3. Znenie týchto VOP môžeme kedykoľvek jednostranne meniť či dopĺňať. Nové VOP nadobudnú účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke Internetového obchodu a rušia tak dovtedy platné VOP. Týmto ustanovením nie sú dotknuté Vaše práva a povinnosti vzniknuté pred účinnosťou nových VOP.

1.4. Kúpna zmluva je vyhotovená a je možné ju uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.5. Pojem Kúpna zmluva použitý v ďalšom texte zahŕňa tiež VOP.

2. Objednanie eBooku

2.1. Na Internetovom obchode ponúkame na predaj elektronickú knihu vo formáte .pdf, ktorá čitateľom poskytuje tipy ako ušetriť peniaze bez šialeného obmedzovania (ďalej len „eBook“). Na Internetovom obchode sa nachádza podrobnejší opis eBooku vrátane jeho názvu, hlavné vlastnosti, resp. základná charakteristika a informácia o spôsobe použitia. Súčasťou je tiež údaj o konečnej cene v mene EUR. Akákoľvek prezentácia umiestnená na Internetovom obchode je informatívneho charakteru a nie sme povinní uzavrieť Kúpnu zmluvu ohľadom tohto eBooku. eBook dodávame vo formáte .pdf (z angl. „Portable Document Format“, čo v preklade znamená „Prenosný formát dokumentov“). Na jeho otvorenie a používanie je potrebné, aby ste vo Vašom zariadení (napríklad počítači, tablete alebo mobilnom telefóne)mali nainštalovaný program na jeho otvorenie, napríklad Adobe Reader, ktorý je dostupný na stiahnutie na tejto webovej stránke https://get.adobe.com/sk/reader/. Ak by ste mali s otvorením a používaním eBooku akýkoľvek problém, dajte nám prosím vedieť a radi Vám pomôžeme.

2.2. Objednanie eBooku vykonáte tak, že stlačením tlačidla „Objednať hneď teraz za 18,95 EUR (524 KČ) + bonusy zdarma“,„Kúpiť hneď teraz za 18,95 EUR (524KČ) + bonusy zdarma“alebo„Kúpiť ebook „Ako ušetriť peniaze – bez vrások na tvári za 18,95 EUR (524 KČ) “vložíte eBook, ktorý je súčasťou ponuky Internetového obchodu a ktorý máte v úmysle zakúpiť, do košíka. Po vyplnení Vašich identifikačných údajov v rámci nákupu bez registrácie, zvolení spôsobu platby, budete oboznámený s konečnou cenou za nákup eBooku. Tá zahŕňa cenu za eBook umiestnený v košíku, daň z pridanej hodnoty. Neúčtujeme si žiadne poplatky za dopravu, dodanie, poštovné alebo iné náklady. Pred odoslaním objednávky máte možnosť objednávku skontrolovať a meniť, t.j. najmä meniť obsah košíka či meniť akékoľvek údaje týkajúce sa množstva objednávaného eBooku, adresy dodania eBooku, spôsoby platby a fakturačné údaje. Objednávku odošlete kliknutím na tlačidlo „Objednávka s povinnosťou platby“.

2.3. Ihneď po prijatí Vašej objednávky jej prijatie potvrdíme emailom, a to na emailovú adresu, ktorú ste uviedol v objednávke. Týmto potvrdzujúcim emailom je email, ktorým Vám doručíme eBook podľa čl. 5.1.

2.4. Objednaním eBooku potvrdzujete, že ste bol oboznámený s tým, že súčasťou objednávky je aj povinnosť zaplatiť cenu za eBook. Odoslaním objednávky ďalej potvrdzujete, že ste sa zoznámil s týmito VOP a že s nimi súhlasíte. Na tieto VOP ste dostatočným spôsobom pred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a máte možnosť sa s nimi zoznámiť.

2.5. Kedykoľvek pred odoslaním objednávky máte možnosť opraviť chyby, ktoré ste urobili.

3. Uzatvorenie Kúpnej zmluvy

3.1. Beriete na vedomie, že nie sme povinný objednávku akceptovať a uzatvoriť Kúpnu zmluvu, napríklad, ak nie je možné dodať eBook za podmienok uvedených v objednávke, napríklad z dôvodu, že eBook už nepredávame. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú okamihom, kedy Vám doručíme potvrdzujúci email o tom, že eBook sme Vám odoslali. eBook bude tvoriť prílohu tohto emailu.

3.2. Zaslaním objednávky súhlasíte s týmito VOP a prehlasujete, že ste mali možnosť sa s nimi oboznámiť pred jej uzatvorením. VOP sú kedykoľvek dostupné na adrese http://www.ebook.akousetritpeniaze.sk/obchodne-podmienky/ a sú Vám tiež zaslané v prílohe emailu, ktorým potvrdíme prijatie Vašej objednávky a doručíme Vám eBook.

3.3. Zaslaním objednávky súhlasíte s použitím prostriedkov komunikácie na diaľku pri uzatváraní Kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré Vám vzniknú pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatváraním Kúpnej zmluvy si hradíte sám.

3.4. Táto Zmluva bude počas jej platnosti a účinnosti a po primeranú dobu aj po tejto dobe uložená u nás. Zmluva Vám bude dostupná na Vaše požiadanie.

3.5. Táto zmluva zaniká jej splnením, t.j. v momente, kedy Vám riadne a včas doručíme eBook podľa čl. 5.1. Zánik zmluvy sa netýka Vašich práv, ktoré majú platiť po určitú dobu aj po jej zániku, napríklad právo odstúpiť od Zmluvy podľa čl. 6 alebo právo reklamovať vady eBooku podľa čl. 7 tejto Zmluvy.

4. Platobné podmienky

4.1. Kúpna cena za eBook zostáva v platnosti po dobu, kedy je zobrazovaná na Internetovom obchode. Týmto ustanovením nie je obmedzená naša možnosť uzatvoriť s Vami Kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Kúpna cena za eBook je uvedená v mene EUR, vrátane dane z pridanej hodnoty, a všetkých súvisiacich poplatkov. Neúčtujeme si osobitné poplatky za dopravu a platbu.

4.2. Ak sa s Vami nedohodneme inak, môžete platiť len bezhotovostne platobnými kartami prostredníctvom služby GOPAY, a to na konci objednávkového procesu.

4.3. Vlastnícke práva k eBooku nadobúdate až zaplatením celej kúpnej ceny.

4.4. Faktúru Vám doručíme emailom spolu s eBookom.

5. Dodacie podmienky

5.1. eBook Vám bude doručený v prílohe emailu na Vami zadanú emailovú adresu do 24 hodín po obdržaní Vašej objednávky a úhrade Kúpnej ceny. Ak Vám eBook nebude doručený, informujte nás prosím a obratom Vám eBook doručíme opätovne.

6. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy

6.1. Od Kúpnej zmluvy máte zo zákona možnosť odstúpiť bez uvedenia dôvodu, a to do 14 dní od prevzatia eBooku. Túto dobu sme sa rozhodli predĺžiť na 30 dní od prevzatia eBooku. Za prevzatie eBooku sa považuje jeho doručenie.

6.2. Ak odstúpite od Kúpnej zmluvy, Kúpna zmluva sa od začiatku ruší, a ruší sa aj každá doplnková zmluva súvisiaca s Kúpnou zmluvou, od ktorej ste odstúpil.

6.3. O svojom rozhodnutí odstúpiť od Kúpnej zmluvy nás informujete jednoznačným vyhlásením, napríklad listom zaslaným na našu poštovú adresu alebo jednoduchým emailom (ďalej len „Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy“). Na tento účel môžete tiež použiť formulár na odstúpenie od Kúpnej zmluvy, ktorý si môžete stiahnuť z Internetového obchodu tu http://ebook.akousetritpeniaze.sk/wp-content/uploads/2015/11/Formular-na-odstupenie.docx/. Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy môžete tiež vykonať aj vyplnením elektronického formulára, ktorý je zverejnený na http://www.ebook.akousetritpeniaze.sk/formular-na-odstupenie-od-kupnej-zmluvy. Prijatie odstúpenia od Kúpnej zmluvy Vám potvrdíme emailom.

6.4. Lehota na odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa považuje za zachovanú, ak ste Oznámenie o odstúpení od Kúpnej zmluvy odoslali najneskôr v posledný deň lehoty.

6.5. V prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy Vám vrátime kúpnu cenu, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Platby Vám vrátime rovnakým spôsobom, aký ste použili pri svojej platbe, ak sa spoločne nedohodneme inak. Takáto iná dohoda však nebude znamenať účtovanie ďalších poplatkov.

6.6. Do doby prevzatia eBooku ste oprávnený kedykoľvek od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V takom prípade Vám vrátime Kúpnu cenu bez zbytočného odkladu.

6.7. Pri odstúpení od Kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj eBooku, Vám podľa zákona nie sme povinní vrátiť Kúpnu cenu a platby podľa predchádzajúceho odseku pred tým, ako nám eBook doručíte naspäť alebo nepreukážete zaslanie eBooku späť.eBook ste povinný zaslať späť najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od Kúpnej zmluvy. Lehota podľa prvej vety sa podľa zákona považuje za zachovanú, ak ste eBook odovzdali na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty. Napriek týmto Vašim zákonným povinnostiam nebudeme požadovať, aby ste nám eBook po odstúpení od Kúpnej zmluvy zasielali späť, postačí nám, že všetky kópie eBooku zničíte.

6.8. Možnosť odstúpiť od Kúpnej zmluvy poskytujeme rovnako spotrebiteľom, ako aj podnikateľom bez rozdielu.

7. Záručné a reklamačné podmienky

7.1. Zodpovedáme Vám za to, že Vami zakúpený eBook je v zhode s Kúpnou zmluvou. To znamená, že Vám zodpovedáme za to, že eBook má akosť a úžitkové vlastnosti požadované Kúpnou zmluvou, nami alebo výrobcom popisované, alebo na základe reklamy eBooku očakávané, prípadne pre vec takého druhu obvyklé. Ďalej Vám zodpovedáme za to, že eBook zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý pre použitie veci uvádzame alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

7.2. Záručná doba je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými príslušnými právnymi predpismi. Záručná doba začína plynúť od prevzatia eBooku. Reklamáciu ste oprávnení uplatniť zaslaním reklamovaného eBooku na našu adresu, najlepšie emailom. Ešte pred zaslaním reklamovaného eBooku a začatím reklamačného konania môžete zaslať emailom popis problému, a to za účelom neformálneho posúdenia stavu eBooku a získania nezáväznej informácie o prípadnom ďalšom postupe. Pri reklamácii ste povinní preukázať pôvod eBooku, napríklad faktúrou, prípadne iným preukázateľným spôsobom. Zároveň ste povinní opísať, ako sa vada prejavuje.

7.3. Ak ide o takú vadu eBooku, ktorú možno odstrániť, máte právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a aby sme vadu bez zbytočného odkladu odstránili. Namiesto odstránenia vady môžete požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak nám tým nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu eBooku alebo závažnosť vady. Namiesto odstránenia vady vždy môžeme vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak Vám to nespôsobí závažné ťažkosti.

7.4. Ak ide o takú vadu eBooku, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby eBook mohol byť riadne užívaný ako vec bez vady, máte právo na výmenu eBooku alebo máte právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva máte aj vtedy, ak ide síce o vady odstrániteľné, avšak nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád eBook riadne užívať. Opätovné vyskytnutie vady po oprave znamená, že sa vada, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát. Ak ide o iné neodstrániteľné vady, máte právo na primeranú zľavu z ceny veci.

7.5. Spôsob vybavenia reklamácie určíme a reklamáciu vybavíme ihneď, v zložitých prípadoch najneskôr do troch pracovných dní odo dňa uplatnenia reklamácie, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu eBooku, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty máte rovnaké práva, akoby sa jednalo o vadu, ktorú nemožno odstrániť.

7.6. Pri uplatnení reklamácie Vám vydáme potvrdenie. O vybavení reklamácie Vám vydáme písomný doklad.

7.7. Ak reklamáciu eBooku uplatníte počas prvých 12 mesiacov od kúpy, môžeme vybaviť reklamáciu zamietnutím len na základe odborného posúdenia. Bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia, nebudeme od Vás vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie a ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

7.8. Ak uplatníte reklamáciu eBooku po 12 mesiacoch od kúpy a mi Vám ju zamietneme, v doklade o vybavení reklamácie uvedieme, komu môžete zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak výrobok zašlete na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znášame my bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak odborným posúdením preukážete našu zodpovednosť za vadu, môžete reklamáciu uplatniť znova. Počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. V takom prípade Vám uhradíme do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nezamietneme.

7.9. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie eBooku spôsobené jeho obvyklým užívaním alebo na vady, ktoré vznikli neodbornou manipuláciou alebo využívaním eBooku.

7.10. Doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď ste po skončení opravy boli povinný eBook prevziať, sa do záručnej doby nepočíta. Ak dôjde k výmene eBooku, začne plynúť záručná doba znova od prevzatia nového eBooku.

7.11. Záručný list na eBook nahrádza faktúra.

7.12. Záruku poskytujeme rovnako spotrebiteľom, ako aj podnikateľom bez rozdielu.

8. Autorské právo

8.1. Náš eBook je chránený ako autorské dielo podľa autorského zákona.

8.2. Uzatvorením Kúpnej zmluvy Vám udeľujeme súhlas na použitie eBooku (ďalej len „Licencia).

8.3. Licenciu Vám poskytujeme ako nevýhradnú, a to na celú dobu trvania majetkových práv autora a s územnou pôsobnosťou celého sveta.Licenciu je obmedzená len na jedného užívateľa, t.j. len na Vás osobne. eBook môžete uložiť, kopírovať, otvárať, čítať a zálohovať, a to na akomkoľvek počte elektronických zariadení, napríklad na počítači, tablete alebo mobilnom telefóne. Licenciu nie ste povinný využiť.

9. Ochrana osobných údajov

9.1. Sme oprávnení spracúvať Vaše osobné údaje v rozsahu informácií poskytnutých počas uzatvárania Kúpnej zmluvy (meno, priezvisko, fakturačná adresa, email a telefónne číslo) ako aj ďalších informácií súvisiacich s Kúpnou zmluvou, a to za účelom ich ďalšieho spracovania pre plnenie povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy. Bez poskytnutia vyššie uvedených osobných údajov nie je možné uzatvoriť Kúpnu zmluvu.

9.2. Ak nám na to dáte súhlas počas objednávkového procesu, môžeme Vám zasielať newsletre a spracúvať Vaše osobné údaje na marketingové účely.

9.3. Osobné údaje nebudeme poskytovať tretím osobám bez Vášho súhlasu, s výnimkou prípadov ustanovených v osobitných zákonoch, alebo našim dodávateľom služieb, napríklad účtovným poradcom. Keďže zoznam týchto dodávateľov sa môže priebežne meniť, jeho aktuálnu verziu Vám poskytneme na základe Vašej žiadosti.

9.4. Aby sme zlepšili používateľskú skúsenosť návštevníkov z návštevy Internetového obchodu, môže doň integrovať odkazy na stránky a aplikácie tretích subjektov, napríklad na zdieľanie obsahu na sociálnych sieťach ako je Facebook alebo Youtube. Návštevníci by mali mať prosím na pamäti, že zdieľaný obsah alebo ich komentáre môžu byť verejne prístupné. Za spôsob, akým tieto stránky a aplikácie nakladajú z údajmi návštevníkov nenesieme zodpovednosť. Pre viac informácií o tom, ako tieto stránky spracúvajú osobné údaje by ste mali navštíviť ich pravidlá ochrany osobných údajov.

9.5. Takmer vždy osobné údaje spracúvame v rámci Slovenska, prípadne EÚ. Osobné údaje však môžeme spracúvať aj v tretích krajinách, ktoré nezaručujú primeranú úroveň ochrany osobných údajov, napríklad USA, kde má sídlo väčšina najznámejších poskytovateľov IT služieb.

9.6. Ochrana Vášho súkromia je pre nás kľúčová, preto vyvíjame maximálne úsilie na to, aby sme Vaše osobné údaje chránili, napríklad pred zničením, stratou, neoprávneným prístupom alebo zverejnením. Za týmto účelom spolupracuje so spoločnosťami, používame IT vybavenie a aplikácie, ktorým plne dôveruje v tom, že rovnako zabezpečujú ochranu Vašich osobných údajov.

9.7. Máte právo najmä kedykoľvek na základe písomnej žiadosti od nás vyžadovať (i) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané, (ii) informáciu o spracúvaní Vašich osobných údajov (iii) informácie o zdroji, z ktorého sme získali Vaše osobné údaje na spracúvanie, (iv) zoznam spracúvaných osobných údajov, (v) opravu alebo likvidáciu nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, (vi) likvidáciu Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil, (vii) likvidáciu Vašich osobných údajov, ak došlo k porušeniu zákona, (viii) blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu, ak spracúvame Vaše osobné údaje na základe Vášho súhlasu. Máte tiež právo na základe písomnej žiadosti u Nás namietať voči (i) spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladáte, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu, a žiadať ich likvidáciu, (ii) využívaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo (iii) poskytovaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu.

10. Cookies

10.1. Tak, ako takmer každá iná webová stránka, aj na stránkach Internetového obchodu používame cookies.

10.2. Cookies sú textové súbory obsahujúce malé množstvo informácii, ktoré sa uložia do Vášho webového prehliadača počítača a iného mobilného zariadenia (smartphone alebo tablet) keď navštívite Internetový obchod. Cookies sú potom odosielané späť pri každom ďalšom navštívení tohto alebo iného portálu, ktorý tieto cookies rozoznáva.

10.3. Cookies sú veľmi prospešné a majú množstvo funkcií. Umožňujú portálom rozoznať mobilné zariadenie, čo im dá vedomosť, či už toto zariadenie predtým navštívilo tento portál. Umožňujú si tiež zapamätať preferencie návštevníka, umožňujú pochopiť ako sa portál používa a celkovo pomáhajú zlepšiť užívateľskú skúsenosť. Cookies tiež pomáhajú zabezpečiť, že online reklama, ktorú návštevníci webových stránok vidia, je pre nich viac relevantná.

10.4. Na Internetovom obchode používame aj cookies tretích strán, napríklad Google analytics a Facebook. Pre viac informácií o týchto cookies si prosím pozrite podmienky na stránkach Google-u a Facebook-u.

10.5. Používaním Internetového obchodu Vy, ako aj ostatní návštevníci prejavujete súhlas s uložením a používaním cookies. Ak s uložením a používaním cookies nesúhlasíte, svoje preferencie môže zmeniť vo svojom webovom prehliadači. Majte prosím na pamäti, že zmenou preferencií sa môže Vaša užívateľská skúsenosť zhoršiť.

10.6. Pre viac informácii o cookies, ich použití, vrátané toho, ako zistiť, aké cookies sú uložené vo Vašom prehliadači a ako ich vymazať alebo zakázať ich ukladanie je možné nájsť na stránke http://www.allaboutcookies.org/(v angličtine).

11. Záverečné ustanovenia

11.1. Všetky právne vzťahy medzi nami a Vami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky. Vzťahy neupravené Kúpnou zmluvou sa v prípade, že ste spotrebiteľom riadia najmä občianskym zákonníkom a zákonom o ochrane spotrebiteľa. V prípade, že nie ste spotrebiteľom, sa vzťahy medzi nami a Vami riadia predovšetkým obchodným zákonníkom.

11.2. Ak je alebo sa stane ktorékoľvek ustanovenie Kúpnej zmluvy neplatné alebo neúčinné, Zmluvné strany sa zaväzujú doplniť Kúpnu zmluvu o také ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení Kúpnej zmluvy. Zmeny a doplnenia Kúpnej zmluvy vyžadujú písomnú formu.

11.3. Kúpnu zmluvu archivujeme v elektronickej podobe.

11.4. Orgánom dozoru v oblasti ochrany spotrebiteľa je Slovenská obchodná inšpekcia, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27. Orgánom dozoru v oblasti živnostenského podnikania je príslušný živnostenský úrad, a to Okresný úrad Bratislava, Odbor živnostenského podnikania, Staromestská 6, 814 40 Bratislava. Orgánom dozoru v oblasti ochrany osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27.

11.5. V prípade akýchkoľvek otázok, sťažností a podnetov sa na nás môžete kedykoľvek obrátiť.

11.6. Tieto VOP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.11.2015.